KeaWeather Station
 
^vxv007^ ^uni007^

(^vvr007^ ^uni007^/hr)

Max: ^vhi007^ ^uni007^ (^vht007^)

Min: ^vlo007^ ^uni007^ (^vlt007^)

   
Hum: ^vxv005^ ^uni005^ Bar:^vxv023^ ^uni023^

R. Feel: ^vxv021^ ^uni021^

Dew: ^vxv022^ ^uni022^
 

 vvx002 km/hr

()
Max wind: ^vhi002^ ^uni002^ (^vht002^)
^vxv121^ ^uni121^ (^vxv124^ ^uni124^)
Hourly: ^vxv122^ ^uni122^
M: ^vxv129^ ^uni129^ Y: ^vxv009^ ^uni009^
 
last updated: ^vst143^ of ^vst142^
 
Weather widget by KWS Chennai