KWS Live Widget

 
Min: ^vlo007^ ^uni007^ (^vlt007^) ^vxv007^ ^uni007^^vvr007^ (^vvr007^ ^uni007^/hr) Max: ^vhi007^ ^uni007^ (^vht007^)
Min: ^vlo005^ ^uni005^ (^vlt005^) ^vxv005^ ^uni005^ (^vvr005^ ^uni005^) Max: ^vhi005^ ^uni005^ (^vht005^)
Real Feel: ^vxv021^ ^uni021^ ^vxv023^ ^uni023^ (^vvr023^ ^uni023^) Dew: ^vxv022^ ^uni022^ (^vvr022^ ^uni022^)
Wind: ^vvx002^^uni002^ from the gusting to: ^vxv003^^uni003^ Max Gust: ^vhi003^ ^uni003^ (^vht003^)

^vxv121^ ^uni121^ (^vxv124^ ^uni124^)

H: ^vxv122^ ^uni122^

M: ^vxv129^ ^uni129^

Y: ^vxv009^ ^uni009^

Last updated: ^vst143^ of ^vst142^

Weather widget by KWS Chennai